Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

04
30 ngày
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 195.790.491 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm