Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

4
30/9/2008 – 15/11/2008
65 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.351.675.292 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá