Xây dựng đoạn từ Km 703+835 đến 709+00 và cầu Đạt Lý

Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km 703+835 đến 709+00 và cầu Đạt Lý (Bao gồm TKBVTC)

1
Quý III năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 82.477.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.