Xây dựng nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km0+00÷ Km2+00.

Xây dựng nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km0+00÷ Km2+00.

01
8 giờ 45 phút ngày 03/11/2008
9 tháng kể từ khi có Quyết định phê duyệt kết quả đầu thầu
Giá gói thầu:
 • 4381243000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá