Xây lắp Đấu thầu rộng rãi

Xây lắp Đấu thầu rộng rãi

01
03 tháng
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.029.531.225 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá