Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

03
01 tháng
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 213.999.890 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm