Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

05
01 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 293.459.765 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm