Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

10
15 ngày
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 18.962.016 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)