Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường giao thông khu công nghiệp quy mô 182,54ha

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường giao thông khu công nghiệp quy mô 182,54ha

TK05
01/12/2008 đến 01/2/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 606.028.283 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)