Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống ống thoát nước thải

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống ống thoát nước thải

TK07
01/10/2008 đến 15/10/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 486.599.457 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm