Lập phương án thiết kế khu điều hành trung tâm, dịch vụ

Lập phương án thiết kế khu điều hành trung tâm, dịch vụ

TK14
01/10/2008 đến 29/11/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 847.631.730 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm