Thi công hạng mục cây xanh, hàng rào, cổng khu công nghiệp

Thi công hạng mục cây xanh, hàng rào, cổng khu công nghiệp

TC03
09/3/2009 đến 19/3/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.184.470.944 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá