Thi công di dời đường điện 22KV, 35 KV

Thi công di dời đường điện 22KV, 35 KV

TC07
30/11/2008 đến 28/01/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá