Rà phá bom, mìn, vật nổ quy mô 124,49ha

Rà phá bom, mìn, vật nổ quy mô 124,49ha

TC12
21/10/2008 đến 30/10/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.260.586.165 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá