Cổng chào tỉnh Bình Dương

Cổng chào tỉnh Bình Dương

1
Quý III và quý IV/2008
365 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 16.236.358.655 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu