Gói 2: gồm 47 danhmục thiết bị

Gói 2: gồm 47 danhmục thiết bị

1
quý III- quý IV năm 2008
60 ngày( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 3.240.982.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu