17 tuyến kênh cấp 2 và 3 thuộc khu tưới mẫu N20

17 tuyến kênh cấp 2 và 3 thuộc khu tưới mẫu N20 Đấu thầu rộng rãi

Gói số 2: DT/PMU/N20/XL2/2008
Qúy 4 năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.661.857.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá