Chi phí giám sát thi công xây lắp

Chi phí giám sát thi công xây lắp

02
Quý III/2008
150
Giá gói thầu:
 • 54.917.101 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá