Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

Gói thầu xây lắp số 02 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

1
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2008 đến trước 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2008. Mở thầu vào 9 giờ, ngày 05 tháng10 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4736000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá