Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán và lập hồ sơ mời thầu

Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán và lập hồ sơ mời thầu

01
06 tháng
26 tháng
Giá gói thầu:
 • 10.841.367.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói