Thiết bị

Thiết bị

2
Quí III-IV 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 976.646.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói