Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

4
Năm 2008
Theo qui định
Giá gói thầu:
 • 2.441.615 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói