Đấu nối đường ống cấp thoát nước của đài với hệ thống cấp thoát nước của nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất

Đấu nối đường ống cấp thoát nước của đài với hệ thống cấp thoát nước của nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất

04
6/2008 – 8/2008
8/2008 – 10/2008
Giá gói thầu:
 • 247.312.664 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá