Chống mối công trình

Chống mối công trình

11
12/2008 – 3/2009
4/2009 – 10/2010
Giá gói thầu:
 • 251.805.174 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói