Cung cấp và lắp đặt tuyến cáp quang

Cung cấp và lắp đặt tuyến cáp quang

12
10/2008 – 9/2009
4/2009 – 10/2010
Giá gói thầu:
 • 1.529.635.800 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói