Tư vấn thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu

Tư vấn thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu

18
10/2008 – 2/2009
4/2009 – 10/2010
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói