Thẩm tra Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán

Thẩm tra Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán

02
90 ngày
365 ngày
Giá gói thầu:
 • 173.736.411 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói