Thi công xây lắp công trình

Thi công xây lắp công trình

01
Quý IV năm 2008
220 ngày, từ ngày bàn giao mặt bằng thi công (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 5595234120 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá