Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

08
Quý II năm 2009
45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 28597780 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm