Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm năm 2008

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm năm 2008
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm năm 2008
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Tài chính kế toán – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW – 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 04.8259749 / 8256902 / 8240380 / 8255742 – Fax: 04.8256911
21/07/2008 đến 31/07/2008
500.000 (VND)
31/07/2008 09:30
31/07/2008 09:30