Đê Tả Tân Vĩnh Định đoạn K4+00 đến cuối tuyến

Đê Tả Tân Vĩnh Định đoạn K4+00 đến cuối tuyến

2
10/2008 đến 12/2008
545 ngày
Giá gói thầu:
 • 15174069000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá