Xây lắp và thiết bị đi kèm

Xây lắp và thiết bị đi kèm

01
Quí IV năm 2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.084.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá