Thông báo mời thầu gói thầu: Máy Photocopy

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy Photocopy, Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2008.

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2008
Tên gói thầu:Máy Photocopy
Nguồn vốn:Vốn tự có
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ – Tầng 1, 101 lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng tàu. ĐT: 064. 562595, Fax: 064. 834171
27/06/2008 đến 08/07/2008
0 (VND)
08/07/2008 16:00
08/07/2008 16:00