Quản lý dự án

Quản lý dự án

3
qúy IV/2008
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 21.838.537 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm