Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống

Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống

4
quý IV/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.000.391.093 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá