Đê Văn Thạnh – Câu Nhi

Đê Văn Thạnh – Câu Nhi

6
Tháng 10/2008 – tháng 12/2008
545 ngày
Giá gói thầu:
 • 7124439000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá