Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

5
Quý IV năm 2008 – Quý I năm 2009
48 tháng
Giá gói thầu:
 • 145.712.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm