Thi cong các hạng mục Khối khám đa khoa- hành chính – nội trú

Thi cong các hạng mục Khối khám đa khoa- hành chính – nội trú

gói 2
Năm 2009
22 tháng
Giá gói thầu:
 • 18.733.737.550 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói