Thi công các hạng mục Khối cấp cứu – chẩn đoán hình ảnh – mổ

Thi công các hạng mục Khối cấp cứu – chẩn đoán hình ảnh – mổ

gói 3
Năm 2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.731.526.790 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói