Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ, Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng Tỉnh uỷ Bình Thuận giai đoạn 2006-2010.

Tên dự án:Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng Tỉnh uỷ Bình Thuận giai đoạn 2006-2010
Tên gói thầu:Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
04 Bà Triệu Phan Thiết Bình Thuận. Fax/Tel : 062.821153; 062.831097
24/07/2008 đến 08/08/2008
500.000 (VND)
08/08/2008 16:45
08/08/2008 16:45