Bảo hiểm xây dựng công trình.

Bảo hiểm xây dựng công trình.

07
năm 2007
đang thực hiện
Giá gói thầu:
 • 14.930.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm