Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị ngành in

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị ngành in

09
năm 2008
theo tiến độ thực hiện của dự án
Giá gói thầu:
 • 36.260.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm