Đường giao thông và hệ thống thoát nước các tuyến đường RD01, RD02, RD06, bãi đỗ xe P1, P2, P4 và hệ thống cống thoát nước thải D400

Đường giao thông và hệ thống thoát nước các tuyến đường RD01, RD02, RD06, bãi đỗ xe P1, P2, P4 và hệ thống cống thoát nước thải D400

02
90 ngày
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.687.148.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu