Cổng và tường rào

Cổng và tường rào

05
Năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.096.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói