Kiểm định chất lượng công trình

Kiểm định chất lượng công trình

09
60 ngày
Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi công trình hoàn thành
Giá gói thầu:
  • 755.448.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    * Đấu thầu rộng rãi
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Tư vấn
    Theo tỷ lệ phần trăm