Kiểm toán dự án hoàn thành

Kiểm toán dự án hoàn thành

10
Năm 2009
90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 174.942.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói