Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị công nghệ sinh học thực phẩm

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị công nghệ sinh học thực phẩm, Đầu tư tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học – Trường Đại học Cần Thơ.

Tên dự án:Đầu tư tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học – Trường Đại học Cần Thơ
Tên gói thầu:Thiết bị công nghệ sinh học thực phẩm
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý công trình Trường Đại học Cần Thơ. Điện thoại: 0710 835529 – fax: 0710838474
29/07/2008 đến 15/08/2008
1.000.000 (VND)
15/08/2008 08:30
15/08/2008 08:30