Tư vấn thẩm tra TKKT – TDT

Tư vấn thẩm tra TKKT – TDT

4a
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Giá gói thầu:
 • 83.510.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm