Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị vi sinh

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị vi sinh, Đầu tư tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học – Trường Đại học Cần Thơ

Tên dự án:Đầu tư tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học – Trường Đại học Cần Thơ
Tên gói thầu:Thiết bị vi sinh
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý công trình Trường Đại học Cần Thơ. Điện thoại: 0710835529 – fax: 0710838474
29/07/2008 đến 15/08/2008
1.000.000 (VND)
15/08/2008 08:30
15/08/2008 08:30