Nạo vét vũng đậu

Nạo vét vũng đậu

XL1
11/2008
5/12/2008 đến 5/12/2009
Giá gói thầu:
 • 33188592000 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói